Privacyverklaring

Schildersbedrijf Kaptein B.V.

Schildersbedrijf Kaptein B.V., gevestigd aan Edisonweg 19 3442 AC Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij leggen u hieronder uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Edisonweg 19
3442 AC Woerden
Tel: (0348) 41 43 33
E-mail: info@vermeijschilderwerken.nl

 

Privacybeleid  Schildersbedrijf Kaptein B.V.

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden kan het zijn dat wij ook persoonsgegevens verwerken. Er kunnen hierbij ook situaties zijn dat wij met derden samenwerken. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemenom uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw persoonsgegevens voor maximaal vijf jaar bewaren;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en producten, waaronder ook onze website, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en/of producten u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij uw motivatie/sollicitatiebrief en cv alleen wanneer u bij ons solliciteert.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en producten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • NAW-gegevens
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • motivatie/sollicitatiebrief
 • cv
 • IP-adres
 • internetbrowser en apparaat type

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten en/of producten u gebruikt):

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of flyer (mocht daar sprake van zijn).
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van ons werk.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren.
 • Wij verwerken ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en/of producten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst en/of producten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

 

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@vermeijschilderwerken.nl.

Wij hebben beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NAAM BEDRIJF en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vermeijschilderwerken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie het volgende zwart: uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is op 25 mei 2018 in werking getreden. Mochten er ontwikkelingen zijn in het kader van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan zal er een herziende privacyverklaring komen en deze huidige privacyverklaring vervangen.